Make your own free website on Tripod.com
At Othello (3 miles)
Boys
Team scores-Naches 15, Othello 48; Naches 15, Kiona-Benton 50,
Othello 26, Ki-Be 30. Top 3-1. Brett Carter (Naches) 17:25; 2. Phil
Grahlss (Naches) 18:04; 3. Jacob Groves (Naches) 18:15. Othello-6.
Brandon Little 19:54; 9. Jason Giles 20:32; 10. Andy Bowerly 29:50.
Ki-Be-12. Chase Cuteo 21:02; 13. Cody Parsons 21:14; 16.Casey Snyder
21-40.

Girls
Team scores-Naches 21, Ki-Be 34; Othello inc. Top 3-1. Laura
Garrigues (Naches) 23:44; 2. Adina Feriante (Naches) 24:34; 3.
Natasha Scott (KB) 25:27. Ki-Be-6. Bree Oliver 26:28; 7. Chelsea
Ottes 26:35; 8. Lauren Roos 26:45. Othello-12. Sara Harris 27:19; 16.
Christina Lockard 29:22.